Spojení v strachu

Zuzana Bošeľová Zuzana Bošeľová | 29.06.2018 | Aktualita
Spojení v strachu British Council Polska

Nadácia Milana Šimečku bola súčasťou medzinárodného projektu Empowering Communities in Europe, v ktorom figurovala ako jedna zo siedmich partnerských organizácií. Cieľom projektu bolo dekonštruovať proces stigmatizácie migrantov, posilniť interkultúrny dialóg a vzájomné porozumenie najmä prostredníctvom lokálnych workshopov a konkrétnych komunitných aktivít, ktoré podľa metodológie Active Citizens smerujú k posilňovaniu zodpovednosti jednotlivcov za stav svojich komunít, a tak aj celej spoločnosti. 

Súčasťou projektu je aj výskumná správa, ktorá sumarizuje materiál z jednotlivých partnerských organizácii z Poľska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska, Bulharska, Česka a Slovenska. Správa mapuje, ako sa kríza v roku 2015 odrazila v postojoch voči prijímaniu migrantov a utečencov. Neprekvapuje, že to, čo spája všetky krajiny je nedôvera až strach a polarizácia postojov (sekuritizáciu témy vyvažuje volanie po solidarite). 

„Je to celkovo inak vnímané: tých, čo tu žijú 20 rokov, beriem tak, že sú to vlastne Nitrančania, bývajú tu celý život. Sú to Tunisani, sú to imigranti, ale sú vlastníkmi rôznych nehnuteľností, skrátka majú majetky, a už tu vlastne bývajú a sú začlenení do nejakého diania... Ale keď sa jedná o tých, čo majú prísť masovo s tým, že utekajú a nemajú kam ísť a nemajú čo robiť, tak to je už inak vnímané...“ (z fokusovej skupiny)

Skupinové odmietanie v jednotlivých krajinách pritom prevláda nad individuálnou pozitívnou skúsenosťou a akceptácia migrácie v stredoeurópskom priestore má jasné selektívne pravidlá – sme otvorení migrácii v rámci európskych krajín, ochotní prijímať ľudí „rovnakej kultúry“ a predpokladáme, že „my“ v pozícii migrantov sme tí, čo sa bez problémov prispôsobujú. Zjednocuje nás politizácia témy, posun postojov smerom k neprijímaniu migrantov a utečencov a rezistencia voči výzvam k otvorenosti. Celú správu si môžete prečítať tu. 

Empowering Communities in Europe reagoval na nárast xenofóbie, intolerancie a diskriminácie v Európe namierenej predovšetkým voči migrantom a utečencom. Projekt kofinancovaný Európskou komisiou rok a pol viedol poľský British Council.