Za dôveru: Koncert detského zboru

24.04.2018 | Aktualita
Za dôveru: Koncert detského zboru

Príďte si vo štvrtok 26. apríla vypočuť vystúpenie detského zboru Superar. Prostredníctvom hudby sprítomní spolupatričnosť a dôveru medzi ľuďmi rôznych etník a vierovyznaní. Piesne o sile hudby a priateľstva z celého sveta zaznejú v podaní zboru, ktorý tvoria slovenské a rómske deti vo Veľkom evanjelickom kostole o 18.00 hod.

Superar

Superar založili v roku 2009 tri rešpektované inštitúcie v Rakúsku – Caritas, Wiener Konzerthaus, a Viedenský chlapčenský spevácky zbor.  

Intenzívne dlhodobé hudobné vzdelávanie vysokej kvality videli ako správny nástroj na prepojenie a spoluprácu detí zo všetkých sociálnych, etnických, náboženských či vzdelanostných skupín a na to, aby deti lepšie chápali a oceňovali svoju vlastnú identitu. 

V hudobných telesách Superar po celý rok intenzívne spolupracujú deti zo sociálne vylúčených komunít s deťmi z väčšinovej spoločnosti. Spoločne spoznávajú fungovanie a myslenie odlišných rovesníkov počas nácvikov a zažívajú s nimi spoločný úspech počas verejných vystúpení. 

Hudba im otvára možnosť nielen pochopiť, ale aj precítiť dôležitosť každého člena tímu pre dosiahnutie spoločného cieľa. V kolektíve, ktorý rešpektuje a oceňuje rozmanitosť, tak môže každé dieťa objavovať svoje vlastné schopnosti a vybudovať si zdravú sebadôveru.

Superar na Slovensku

Superar na Slovensku od roku 2012 vychováva deti k úcte k ľudským právam a slobodám, vedie k úcte k rodičom, k svojej vlastnej ale aj iným kultúram, jazykom a hodnotám. Pripravuje deti na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami. 

Podujatie sa koná v spolupráci so Superar Slovakia, Mariánom Prevendarčíkom a CZ ECAV Bratislava Staré Mesto v rámci 13. ročník festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku.