Cudzinci a cudzinky na Slovensku. Nevieme odhadnúť, koľko ich je, ale nedôverujeme im

Nina Galanská Nina Galanská | 13.09.2019 |
Cudzinci a cudzinky na Slovensku. Nevieme odhadnúť, koľko ich je, ale nedôverujeme im Foto: Kvet Nguyen

V Nadácii Milana Šimečku sme si v rámci festivalu [fjúžn] dali vypracovať prieskum na tému vnímania migrácie a migrantov v slovenskej spoločnosti, ktorý zrealizovala agentúra Focus na vzorke 1008 respondentov v marci 2019. Pýtali sme sa na počet cudzincov žijúcich na Slovensku, ich prínos pre slovenskú ekonomiku, kultúru a spoločnosť a na dôveru, resp. nedôveru k nim. Podobný prieskum, avšak zameraný len na dôveru k cudzincom, realizovala agentúra Focus pre Nadáciu Milana Šimečku už aj v marci 2018. V tohtoročnom prieskume nás zaujímalo:

Koľko cudzincov žije podľa názoru respondentov v súčasnosti na Slovensku?
- Menej ako 50 tisíc,
- 50 tisíc – 100 tisíc,
- 100 tisíc – 200 tisíc,
- 200 tisíc – 400 tisíc
- viac ako 400 tisíc

Do akej miery respondenti súhlasia alebo nesúhlasia (rozhodne súhlasia, skôr súhlasia, skôr nesúhlasia alebo vôbec nesúhlasia) s nasledujúcimi tvrdeniami:

- Pre slovenskú ekonomiku je prospešné, keď sem prichádzajú žiť ľudia z iných krajín.
- Cudzinci žijúci na Slovensku negatívne vplývajú na slovenskú kultúru a tradície.
- Cudzinci sú prínosom pre slovenskú spoločnosť.

Do akej miery dôverujú alebo nedôverujú (úplne dôverujú, skôr dôverujú, skôr nedôverujú, vôbec nedôverujú):

- verejným médiám na Slovensku (RTVS);                         
- súkromným médiám na Slovensku;                    
- cudzincom z krajín EÚ žijúcim na Slovensku;                 
- cudzincom z krajín mimo EÚ žijúcim na Slovensku;     
- mimovládnym organizáciám;                 
- miestnej samospráve vo vašej obci/ meste.     

Výsledky v kocke:

78,2 % je podiel respondentov, ktorí nedôverujú cudzincom pochádzajúcim z krajín mimo EÚ žijúcim na Slovensku. Skôr nedôveruje cudzincom z krajín mimo EÚ takmer polovica respondentov, vôbec im nedôveruje každý tretí človek.

70,8 % ľudí vo výskumnej vzorke nepovažuje cudzincov za prínosných pre slovenskú spoločnosť. Opačne to vidí každý tretí vysokoškolsky vzdelaný človek, každý tretí tvorivý odborný pracovník, takmer každý tretí obyvateľ Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja a viac ako 40 % študentov a osôb s inou než slovenskou alebo maďarskou národnosťou.

1/3 respondentov skôr dôveruje (ako nedôveruje) cudzincom pochádzajúcim z členských štátov EÚ. Iba 2 % respondentov sa vyjadrili, že týmto ľuďom dôverujú úplne. Tri pätiny respondentov nedôverujú ani občanom EÚ žijúcim na Slovensku. Päť percent respondentov na otázku o (ne)dôvere nevedelo odpovedať.

Každý siedmy človek vníma veľmi negatívne vplyv cudzincov na slovenskú kultúru a tradície.

Väčšina voličov, bez ohľadu na volebné preferencie, nepovažuje cudzincov za prínosných pre slovenskú ekonomiku.

55,2 % respondentov si myslí, že na Slovensku v súčasnosti žije menej ako 100-tisíc cudzincov. V Trenčianskom kraji je o tom presvedčených 69 % ľudí, v Bratislavskom 45,4 %. Iba 18,4 % respondentov odhadlo počet cudzincov žijúcich na Slovensku v rozmedzí od 100-tisíc do 200-tisíc. V Košickom kraji na otázku neodpovedal každý štvrtý človek.